katalog stron

Przedsi?biorstwo Handlowo Us?ugowe ROLMAX S.C. z siedzib? w Ko?minku ko?o Kalisza powsta?o w 1990 roku.

Dzia?alno?? swoj? rozpocz?li?my od handlu artyku?ami do produkcji rolnej. Kolejne lata przyczyni?y si? do poszerzenia oferty handlowej i tym samym do powstania us?ug ?lusarskich.

Obecnie zajmujemy si? sprzeda?? hurtow? i detaliczn? wyrobw hutniczych i materia?w budowlanych, ?wiadczymy us?ugi dla rolnictwa jak i dla przemys?u na bazie posiadanej stali (?ukowe hale produkcyjno-magazynowe, konstrukcje dachowe, wiaty, drzwi ch?odnicze, drzwi gara?owe, bramy, ogrodzenia, naprawy przyczep i naczep, konstrukcje tuneli i blokw foliowych, itp.).

Dzia?amy na rynku kilkana?cie lat, dzi?ki czemu zasi?g naszej firmy, a dok?adniej produkty, rozpo?cieraj? si? na terenie ca?ego kraju. Wierzymy, i? Pa?stwo decyduj?c si? na wybr naszej firmy, b?dziecie zadowoleni z naszego produktu i jego funkcjonalno?ci.